Жіночий консорціум України - це об’єднання, засноване жіночими громадськими організаціями, для забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків та благополуччя дітей в Україні.

БІЛЬШЕ

Запрошуємо до співпраці експертів з психології та психіатрії

Запрошуємо до співпраці психологів та психіатрів

Якщо ви - представник компанії чи індивідуальний консультант/ка, у сферу професійних послуг  входить проведення оцінки потреб психічного здоров’я, будемо раді співпраці з вами. 

Save the Children – світовий лідер серед незалежних організацій, що опікуються проблемами дітей. Ми працюємо у майже 120 країнах, сприяючи поліпшенню ставлення до дітей на планеті та досягненню негайних і тривалих змін у їхньому житті.

Зокрема, Save the Children у Косові здійснює безпосередні втручання, просуває передові практики та сприяє розбудові потенціалу громадянського суспільства та місцевих уповноважених органів реагувати на потреби дітей. Ми також ратуємо за законодавство та політику, що включатиме інклюзивні практики та матиме належні фінансові механізми для підтримки системного реагування, а відтак – досягнення тривалих позитивних змін в інтересах всіх дітей.

В Україні ми ефективно впроваджуємо проекти «Посилення місцевих організацій громадянського суспільства у 2017-2021 рр.», що фінансуються Шведським агентством з питань міжнародної співпраці та розвитку (SIDA), спрямовані на зміцнення місцевих та регіональних ОГС і забезпечення захисту дітей шляхом створення адаптивних систем захисту дітей (CP) та підтримки систем і механізмів врядування на захист прав дітей (CRG).

Запрошуємо до співпраці компанію / індивідуального(их) консультанта(ів) для проведення швидкої оцінки потреб щодо психосоціальної підтримки / підтримки психічного здоров’я в цільових групах, зокрема, серед співробітників партнерських організацій, батьків / піклувальників, зацікавлених сторін та самих дітей під час та після пандемії COVID-19.
За результатами цієї оцінки очікуємо отримати рекомендації та розробку ключових заходів і програми нарощування потенціалу для всіх вищевказаних цільових груп, щоб підтримати їх у подоланні викликів, зумовлених пандемією та карантином.

Діяльність розроблена для України, а сесії мають проводитися українською мовою.

Експерт повинен володіти наступними базовими навичками і знаннями:

  • Вища освіта у галузі психології чи психічного здоров’я;
  • Знання прав дитини та їхніх потреб;
  • Відмінні аналітичні, організаційні, викладацькі, письмові та комунікативні навички;
  • Попередній досвід: Заявники повинні показати, що мають достатній досвід виконання аналогічних завдань з точки зору обсягу та складності, а також доведений досвід виконання пошукових завдань.

до
Зацікавлені компанії / кандидати можуть подавати свої заявки 19 листопада 2020 року до 16:00 на електронну адресу [email protected].

a. Технічна пропозиція повинна містити наступні пояснення:

Розуміння завдання та його окремих елементів; Методологія та підхід, що будуть використовуватися;

Операційний план із чітким графіком виконання;

Попередній склад команди, що буде виконувати завдання, з резюме ключових співробітників і чітко визначеними ролями і обов’язками кожного члена команди (якщо є).
Фінансова пропозиція на кожен робочий день, включаючи загальну вартість робіт. Обрана компанія / індивідуальний консультант несе відповідальність за сплату усіх відповідних податків у країні походження.
Резюме.
Сертифікація бізнесу (для компаній)


Завдання Дні Час виконання
1 -  Кабінетний аналіз / огляд вторинних даних про наслідки пандемії та карантину для всіх цільових груп проекту.

-  Онлайн-інтерв'ю з ключовими інформантами з усіх цільових груп (співробітники партнерських організацій, зацікавлені сторони, вчителі, батьки / піклувальники та діти) для виявлення їхніх потреб щодо ПЗПСП під час та після пандемії, включаючи безпечне повернення на робочі місця та навчальні заклади, розпорядок дня тощо.

-  Підготовка документу з переліком виявлених потреб та пропонованих тренінгів / тем, що відображатимуть ці потреби. Документ має затвердити партнерська організація спільно з SCiK.
 

Спільно визначаються з компанією / консультантом Жовтень-листопад 2020 р.
 2  Розробити та провести інноваційні онлайн тренінги/заходи з нарощування потенціалу на основі визначених потреб та запропонованих нижче тем для усіх цільових груп:
- Як розпізнавати ознаки стресу / вигорання / ПТСР?
- Як бути поруч із кимось у період стресу, одночасно встановлюючи чіткі межі?
- Як захистити права людини та найкращі інтереси жінок, дівчат, хлопців та чоловіків під час та після пандемії?
- Як забезпечити включення гендерних міркувань?
- Як захистити гідність та сприяти почуттю самодостатності шляхом змістовної участі, розширення можливостей та причетності?
- Як керувати власними емоціями та підлаштовуватися під них?
- Як залишатися зосередженими на наших довгострокових цілях виховання та навчання?
- Розуміння того, як мислять і почуваються наші діти з огляду на їхній вік і темперамент, максимальні зусилля на постійне забезпечення тепла і системності.
- Як уникнути стигматизації внаслідок COVID-19?
- Як підтримувати дітей, батьків у процесі «повернення до школи»?
Підготовка підсумкового звіту за результатами завдання
 Спільно визначаються з компанією / консультантом Листопад
2020 р.
   Загальна кількість днів:  До 20  

 Підсумковий звіт: Експерт підготує звіт за шаблоном, наданим SCiK.

 


---------

Terms of Reference

Company / individual(s) to conduct a needs assessment on mental health & psychosocial support (MHPSS) for different targeted groups and develop capacity building interventions/trainings

I. Background
Save the Children is the world's leading independent organization for children. We work in around 120 countries to inspire breakthroughs in the way the world treats children and to achieve immediate and lasting change in their lives.

Save the Children in Kosova/o works on direct interventions and the establishment of good practices, capacity building of civil society and local duty bearers to respond to the needs of children. We also advocate for legislation and policies that will incorporate inclusive practices and have appropriate financial mechanisms to support systemic responses and therefore achieve long lasting positive changes for all children.

II. General information on the project
The projects “Local Civil Society Organization Strengthening 2017-2021” funded by the Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA), aim to strengthen local and regional civil society organizations and ensure children's protection through establishing responsive Child Protection (CP) systems and through supporting Child Rights Governance (CRG) systems and mechanisms.

III. Objective
Save the Children in Kosova/o is seeking for a company/Individual(s) to carry out a rapid needs assessment to identify the psycho-social support/mental health needs in the targeted groups such as partnering organization’s staff members, parents/caregivers, stakeholders and children during and post pandemic COVID-19.
The outcome of this assessment should assist the company/individual(s) in designing the key activities and capacity building programs for all above-mentioned targets to support them in overcoming the challenges experienced as a result of pandemics and lockdowns. The activity will be designed for the country of Ukraine and the sessions are to be held in ukrainian language.

IV. Tasks, responsibilities and timeframes
Up to twenty (20) working days throughout the period between 22 June 2020 until 30 November 2020.

No. Tasks Days Delivery timeframe
1

- Desk research/ Secondary data review on the effects of pandemics and lockdowns in all categories targeted by the project.

- Key informant online interviews with all targeted groups (partner staff, stakeholders, teachers, parents/Caregivers and children) to identify their needs of MHPSS support during and after pandemics, including the safe return to their workplace, educational institutions, daily routine and similar.

- Prepare a document which lists the identified needs and proposes trainings/topics which will address these needs. The document is to be approved by the partner, in collaboration with SCiK. 

To be defined jointly with the Company/Individual(s) October- November 2020
 2  Design and deliver innovative trainings/capacity building events based on the identified needs and suggested topics below for all targeted groups:
- How to recognize the signs of stress / burnout / PTSD?
- How to be there for somebody in your life during times of stress, while setting clear boundaries?
- How to Protect the human rights and best interests of women, girls, boys and men during and after pandemics?
- How to Ensure the inclusion of gender considerations?
- How to Protect dignity and promote self-efficacy through meaningful participation, empowerment and
- Ownership?
- How to regulate our own emotions and co-regulate with them?
- How to stay focused on our long-term parenting and teaching goals?
- Understand how our children think and feel by considering their age and their temperament, and try our best to consistently provide warmth and structure?
- How to avoid stigmatization after COVID-19?
- How to support children, parents for the process of “back to school”?
Draft final report on the assignment
 To be defined jointly with the Company/Individual(s) November 2020
   Total number of days:  Up to 20  

Final report: The expert will complete the final report based on the template provided by SCiK.

 

V. Remuneration /Terms of payment

SCiK will remunerate the Company/Individual(s) on daily gross fee, in EURO.
SCiK will make the payment in EURO through bank transfer in bank account within seven (7) working days upon receiving the final reports of the assignment and satisfactory invoice.

SCiK will make the payment through bank transfer in bank account within seven (7) working days upon receiving the final reports of the assignment and satisfactory invoice.

VI. Company/Individual(s)/Expert Profile
The Expert should have the following essential skills and knowledge:
• Advanced university degree in psychology or mental health field;
• Knowledge on children’s rights and their needs;
• Excellent analytical, facilitation, delivering training, writing, and communication skills;
• Past Performance: Applicants must prove that they have enough experience in assignments comparable with the work they are bidding for in terms of scope and complexity and proven experience in conducting search assignments.

VII. Application

Interested Companies/Candidates are welcome to apply by sending their application no later than 19.11.2020 at 16:00 hours to [email protected].

e. The Technical proposal should have the following details: Understanding of the assignment and its tasks, Methodology and approach to be used, Operational plan with clear timeline, Outline of the team that will implement the work, with CVs for key personnel and clearly specified roles for each team member (if any)
f. Financial proposal for each working day including offer in gross amount. The selected individual/company bears responsibility to pay within their country of residence);
g. Curriculum Vitae.
h. Business Certification (for Companies)


Джерело: 17 листопада 2020


НАШІ ПРОЕКТИ

Як допомогти дітям пережити лихо: поради для батьків

Матеріал надає інформацію для батьків про те, як допомогти дітям різного віку, які перебувають в ситуації конфлікту.
 

Альтернативна доповідь про впровадження Конвенції ООН про права дитини, підготовлена дітьми

 

Альтернативний звіт про дотримання Україною положень Конвенції ООН про права дитини за період з 2011 по 2018 роки (від коаліції неурядових організацій)

Альтернативний звіт про реалізацію Україною положень Конвенції ООН про права дитини є результатом спільної роботи експертів громадського сектору в сфері захисту прав дитини. Документ містить актуальну інформацію про виконання Україною положень Конвенції ООН про права дитини за період, що пройшов з моменту отримання Україною рекомендацій Комітету ООН з прав дитини стосовно розгляду останнім зведеної третьої та четвертої державної доповіді (2011 рік) по 2018 рік включно.
 

Голоси дітей – проти насильства щодо дитини

Слова дітей з усього світу про попередження насильства щодо дитини відобразились на сторінках книги " Голоси дітей - проти насильства щодо дитини".