Жіночий консорціум України - це об’єднання, засноване жіночими громадськими організаціями, для забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків та благополуччя дітей в Україні.

БІЛЬШЕ

Нові правила поділу дітей при розлученнях

З 1 жовтня в Українi змiнять систему розподiлу прав опiки над неповнолiтнiми дiтьми пiсля розлучення. Вiдповiднi рекомендацiї ухвалив Європейський суд.

Заступник голови Вищого спецiалiзованого суду України Марина Червiнська заявила, що оскаржувати їх не будуть, тому українцям "слiд готуватися до новацiй".

Досi суд у нашiй країнi переважно ставав на бiк матерi, вона мала бiльше шансiв на те, що дитина залишиться з нею.

Тепер судовi рiшення про опiку повиннi грунтуватися на початковiй презумпцiї рiвностi батька й матерi у правах i враховувати їхнiй матерiальний i психологiчний стан. А визначати найкращi умови для дитини будуть спецiалiзованi органи опiки.

То як тепер змiняться принципи розподiлу батькiвських обов'язкiв при ухваленнi рiшення суду?

Цi питання обговорюємо з Христиною Кiт, юристом громадської органiзацiї центру "Жiночi перспективи", та Романом Андрiєвським, психотерапевтом, членом Української спiлки психотерапевтiв.

– Як дiятимуть з 1 жовтня суди в Українi, розглядаючи справу про розлучення подружжя, яке виховує неповнолiтнiх дiтей?

Х. Кiт: – Рiшення Європейського суду обов'язкове для виконання в Українi. Однак воно загалом не вносить якихось новацiй у наше чинне законодавство. Тому що в Сiмейному кодексi України також передбачена рiвнiсть обов'язкiв батька i матерi щодо виховання, утримання та забезпечення дитини. У тому числi й щодо визначення її мiсця проживання, враховуючи iнтереси дитини. Це закрiплено в Сiмейному кодексi України та Конвенцiї ООН "Про права дитини".

– Чому тодi Європа нам звернула на це увагу?

Р. Андрiєвський: – Хоча, згiдно з законодавством, батьки мають рiвнi права на проживання з дiтьми, у судовiй практицi рiшення про проживання дiтей з батьком ухвалюють лише у 5 – 7%. Найчастiше суд вiддає перевагу матерi. В Українi традицiйно вважають, що з функцiями догляду, харчування, гiгiєни дiтей жiнкам вдається впоратися краще за чоловiкiв. Також можна стверджувати, що в малолiтнiх дiтей психологiчна прихильнiсть до матерi мiцнiша, нiж до батька.

Х. Кiт: – Якщо проаналiзувати рiшення судiв в Українi, то вони часто посилаються на Декларацiю ООН "Про права дитини". У нiй зазначено, що переважне право при визначеннi мiсця проживання дитини має мама. Однак ця декларацiя була прийнята ще у 1959 роцi. Пiсля неї приймали Конвенцiю "Про права дитини". У неї вже не вносили цю норму й зазначали, що при визначеннi мiсця проживання суд та iншi органи зважають суто на iнтереси дитини. Не надають нiкому з батькiв переважного права.

I ми маємо брати це до уваги, а не посилатися на старi декларацiї ООН. Думаю, що Верховний Суд України або Вищий спецiалiзований суд України зроблять свої роз'яснення щодо застосування норм Сiмейного кодексу "Про визначення мiсця проживання дитини". I звернуть увагу на те, що в нас мають враховувати iнтереси дитини та немає стереотипу, що дитина має жити саме з мамою.

– А як суд має вирiшувати, з ким залишатися дитинi?

Х. Кiт: – У Сiмейному кодексi України є стаття 161. У нiй зазначено, що суд звертає увагу на ставлення батькiв до своїх обов'язкiв, прихильнiсть дитини, вiк, стан її здоров'я та iншi обставини, що мають iстотне значення. За законом, в Українi дитина вже з десяти рокiв має право висловити свою думку. До неї дослухаються i враховують. А з 15 рокiв дитина має право сама вирiшувати, з ким хоче проживати. Якщо їй менше десяти рокiв, суд уповноважує органи опiки та пiклування визначити, чи може вiн дослухатися до дитини. Адже у 6 – 8 рокiв дитина може впевнено та вiльно висловлювати свою думку. Крiм того, беруть висновки психологiв, якi проводять попередню бесiду з дитиною з приводу ставлення до мами i до тата.

Питання визначення мiсця проживання дитини вирiшують за участю органу опiки та пiклування. Вiн дає свiй висновок, дослiджуючи мiсце проживання батька i матерi. Також суд зважає на докази, якi надають мама i тато, характеристики кожного з них i обставини, через якi пара розлучається. Якщо це насильство в сiм'ї, яке, для прикладу, вчинив тато на очах у дитини, – ясна рiч, що дитина не залишиться з батьком. Якщо ж насильство з боку матерi – суд не заплющить на це очi. Але, нагадую, нi в кого, згiдно iз законом, немає переваг.

Слiд звернути увагу на те, що, незалежно вiд мiсця проживання, другий iз батькiв має обов'язок забезпечувати та утримувати дитину. Наприклад, один з батькiв може не мати власної квартири. Проте має можливiсть орендувати квартиру, у якiй дитина буде чудово почуватися.

– А як насправдi краще для дитини з психологiчної точки зору?

Р. Андрiєвський: – Найкращим рiшенням пiсля розлучення, незалежно вiд того, з ким проживатиме дитина, є забезпечення можливостi повноцiнного спiлкування дитини з кожним iз батькiв. Розлучення для дитини – завжди стрес, i втрата будь-кого з батькiв вона розцiнює як руйнування свого свiту. Дiтям, якi пiдтримують теплi стосунки з обома батьками, легше впоратися з цим стресом.


Джерело: expres.ua 13 вересня 2017


Тегиправа дитини,   захист прав дитини,   розлучення,

Додати коментар   Коментарi (0)

НАШІ ПРОЕКТИ

Дослідження передумов запровадження нової практики допиту опитування дитини, яка постраждала від сексуального насильства

За даними різних джерел, сексуальне насильство щодо дітей в Україні набуло тривожних масштабів. Результати опитувань дітей свідчать, що кожна п’ята дитина в Україні зазнавала різних форм сексуального насильства. У понад 80% таких випадків злочинці були знайомими для дітей людьми, у 90% випадків про насильство відносно дітей у відповідні органи ніхто не повідомляв.
 

Навчально-методичний посібник «Організація роботи з розв’язання проблеми насильства в школі»

Навчально-методичний посібник створений для поширення інформації про можливості системної тренінгової роботи з дітьми, батьками та педагогами задля подолання насильства над дітьми в школі. Посібник стане в нагоді вчителям, соціальним педагогам, психологам та іншим спеціалістам, які працюють безпосередньо з дітьми. Система тренінгів, що представлена у посібнику, випробувана в 20 пілотних школах при роботі з педагогічними колективами.
 

Голоси дітей – проти насильства щодо дитини

Слова дітей з усього світу про попередження насильства щодо дитини відобразились на сторінках книги " Голоси дітей - проти насильства щодо дитини".
 

Методичні рекомендації "Організація роботи з розв`язання проблеми насильства в загальноосвітньому навчальному закладі"

У методичних рекомендаціях описано підхід до подолання насильства через відповідне управління діяльністю загальноосвітнього навчального закладу, спрямоване на попередження насильства. Підхід було опрацьовано у чотирьох пілотних загальноосвітніх навчальних закладах України, співпраця з якими є продовженням багаторічної роботи Жіночого консорціуму України у напрямку попередження насильства над дітьми. Рекомендації стануть в нагоді директорам та директоркам,вчителям та вчителькам, соціальним педагогам та едагогиням, психологам та психологиням, та іншим спеціалістам та спеціалісткам, які працюють з загальноосвітніми навчальними закладами щодо попередження насильства щодо дітей.